Klient: EIT Plus
Zakres prac: projekty graficzne, dtp

Materiały promocyjne dla projektu Network Sunrise będącego systemem komuni­ka­cji i współ­pracy stworzonym w celu wspierania rozwoju komer­cyj­nych projek­tów na styku nauki i biznesu. Opiera się on na pracy anima­to­rów trans­feru techno­lo­gii, którzy wyszu­kują i nawią­zują kontakty z podmio­tami zainte­re­so­wa­nymi współ­pracą dla rozwoju. Projekt Network Sunrise realizuje misję publiczną współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SRODEK_1 - Kopia  ZEWNATRZ-4

DO GÓRY

 

ZEWNATRZ-3a  ZEWNATRZ-3 - Kopia

NS_ROLLUPY

DO GÓRY